50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Tên
Năm sinh
Lĩnh vực
1955
Nghệ thuật
1977
Nghệ thuật
1956
Kinh doanh
1953
Thể thao
1972
Khoa học công nghệ
1949
Nghệ thuật
1937
Xã hội
1936
Xã hội
1974
Nghệ thuật
1964
Kinh doanh
1957
Kinh doanh
1960
Kinh doanh
1981
Nghệ thuật
1946
Thể thao
1984
Nghệ thuật
1986
Thể thao
1961
Nghệ thuật
1938
Khoa học công nghệ
1962
Nghệ thuật
1962
Kinh doanh
1 2 3
Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn